? برگرداندن Restore the Device Manager devicemanagerrestore - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-نت پد را باز کنید notepad
2-متنی را که در ادامه مطلب قرار دارد را در آن کپی کنید.
3-از طریق منوی فایل گزینه سیو از را بزنید.
file>>>save as
4-در جلوی file name بعد از نام مور نظر عبارت .reg را تایپ کنید.
5-سپس از منوی save as type گزینه all files را انتخاب نمایید.
6-روی گزینه save کلیک کنید سپس فایل ذخیره شده را باز کنید نا تغییرات اعمال شود.
7-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}]
@="Device Manager"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}\InprocServer32]
@="C:\\WINDOWS\\System32\\devmgr.dll"
"ThreadingModel"="Apartment"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}\ProgId]
@="DevMgrSnapin.DevMgrSnapin.1"

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{74246bfc-4c96-11d0-abef-0020af6b0b7a}\VersionIndependentProgId]
@="DevMgrSnapin.DevMgrSnapin.1"