? چگونه تنظیمات طبقه بندی در منوی استارت را وارد کنیم AddsTaskbar - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
1-نت پد را باز کنید notepad
2-متنی را که در ادامه مطلب قرار دارد را در آن کپی کنید.
3-از طریق منوی فایل گزینه سیو از را بزنید.
file>>>save as
4-در جلوی file name بعد از نام مور نظر عبارت .reg را تایپ کنید.
5-سپس از منوی save as type گزینه all files را انتخاب نمایید.
6-روی گزینه save کلیک کنید سپس فایل ذخیره شده را باز کنید نا تغییرات اعمال شود.
7-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.REGEDIT4
;Group - StartMenu - Speed
;--------------------------------------------------------------------------

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartMenu\TaskbarGrouping]
"Text"="Taskbar Grouping Strategy"
"Type"="group"
"Bitmap"="C:\\windows\\system\\shell32.dll,40"
"HelpID"="iexplore.hlp#50041"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartMenu\TaskbarGrouping\Age]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group by oldest first"
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:0
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartMenu\TaskbarGrouping\Type]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group by application first"
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:1
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartMenu\TaskbarGrouping\2]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 2 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:2
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartMenu\TaskbarGrouping\3]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 3 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:3
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartMenu\TaskbarGrouping\4]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 4 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:4
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartMenu\TaskbarGrouping\5]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 5 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:5
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartMenu\TaskbarGrouping\7]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 7 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:7
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartMenu\TaskbarGrouping\10]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 10 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:a
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartMenu\TaskbarGrouping\15]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 15 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:f
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

;Start Panel
;===========

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartPanel\TaskbarGrouping]
"Text"="Taskbar Grouping Strategy"
"Type"="group"
"Bitmap"="C:\\windows\\system\\shell32.dll,40"
"HelpID"="iexplore.hlp#50041"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartPanel\TaskbarGrouping\Age]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group by oldest first"
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:0
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartPanel\TaskbarGrouping\Type]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group by application first"
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:1
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartPanel\TaskbarGrouping\2]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 2 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:2
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartPanel\TaskbarGrouping\3]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 3 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:3
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartPanel\TaskbarGrouping\4]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 4 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:4
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartPanel\TaskbarGrouping\5]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 5 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:5
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartPanel\TaskbarGrouping\7]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 7 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:7
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartPanel\TaskbarGrouping\10]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 10 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:a
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\StartMenu\StartPanel\TaskbarGrouping\15]
"RegPath"="SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\explorer\\Advanced"
"Text"="Group 15 or more application windows "
"Type"="radio"
"CheckedValue"=dword:f
"ValueName"="TaskbarGroupSize"
"DefaultValue"=dword:0
"HKeyRoot"=dword:80000001
;"HelpID"="update.hlp#51104"