? جلوگیری از دسترسی به حالت پیش فرض در تنظیمات accessibility - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-نت پد را باز کنید notepad
2-متنی را که در ادامه مطلب قرار دارد را در آن کپی کنید.
3-از طریق منوی فایل گزینه سیو از را بزنید.
file>>>save as
4-در جلوی file name بعد از نام مور نظر عبارت .reg را تایپ کنید.
5-سپس از منوی save as type گزینه all files را انتخاب نمایید.
6-روی گزینه save کلیک کنید سپس فایل ذخیره شده را باز کنید نا تغییرات اعمال شود.
7-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel]

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility]
"Blind Access"="0"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Blind Access]
"On"="0"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\HighContrast]
"Flags"="122"
"High Contrast Scheme"="High Contrast Black (large)"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Keyboard Preference]
"On"="0"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\Keyboard Response]
"AutoRepeatDelay"="500"
"AutoRepeatRate"="1000"
"BounceTime"="0"
"DelayBeforeAcceptance"="1000"
"Flags"="122"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\MouseKeys]
"Flags"="122"
"MaximumSpeed"="40"
"TimeToMaximumSpeed"="300"
"Control Speed"="80"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\SerialKeys]
"Port"="COM2"
"ActivePort"="COM2"
"Baud"=dword:0000012c
"Flags"=dword:00000002
"PortState"="1"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\ShowSounds]
"On"="0"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\SoundSentry]
"Flags"="2"
"FSTextEffect"="0"
"WindowsEffect"="1"
"WindowsEffectDLL"=""
"WindowsEffectMSec"="500"
"WindowsEffectOrdinal"="0"
"TextEffect"="2"
"TextEffectColorBits"="0"
"TextEffectMSec"="500"
"GrafEffect"="3"
"GrafEffectColor"="0"
"GrafEffectMSec"="500"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\StickyKeys]
"Flags"="506"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\TimeOut]
"Flags"="3"
"TimeToWait"="300000"

[HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Accessibility\ToggleKeys]
"Flags"="26"