? جلوگیری از درست کردن میانبر برای My Documents در منوی شروع - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
3-کلیدی از نوع Binary value با نام NoSMMyDocs بسازید.
4-مقدارش را برابر 01 00 00 00قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.