? جلوگیری از درست کردن پوشه Shared Documents - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری

1-رجیستری را باز کنید.

2-به مسیر زیر بروید.

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer

3-کلیدی از نوع Binary value با نام NoSharedDocuments بسازید.

4-مقدارش را برابر 01 00 00 00قرار دهید.

5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.