? از کار انداختن Task Manager و یا سه کلید Alt+Ctrl+Delete - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-ریجستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_Current_User\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
3-کلیدی از نوع DWORD Value با نام DisableTaskMgr بسازید..
4-مقدارش را برابر 1 قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیتر را دوباره بوت کنید.
6-برای برگشتن به حالت قبلی مقدار کلید را 0 کنید یا آن کلید را حذف کنید