? فعال کردن حالت Font Smoth - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
با فعال کردن این حالت تمام خطها (Font) صاف نمایش داده می شوند
1-ریجستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
3-کلیدی از نوع String با نام FontSmoothing بسازید..
4-مقدارش را در ویندوز های 98 / 95 / MEبرابر 1 و در ویندوز های NT/2000/XP برابر با 2 قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیتر را دوباره بوت کنید.