? جلوگیری پیغام بروز رسانی مدیا پلیر - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
Disable Media Player Update Message askmeagain
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MediaPlayer\PlayerUpgrade
3-کلیدی به نام AskMeAgainرا پیدا کنید.
4-مقدارش را برابر no قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.