? چگونه هر برنامه ای را پاک کنم؟ - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Uninstall
3-کلیدهای زیر را پیدا کنید و مقدارش را مطابق جدول زیر پیدا کنید.
4-"NoAddRemovePrograms"=dword:00000000
"NoRemovePage"=dword:00000000
"NoAddPage"=dword:00000000
"NoWindowsSetupPage"=dword:00000000
"NoAddFromCDorFloppy"=dword:00000000
"NoAddFromInternet"=dword:00000000
"NoAddFromNetwork"=dword:00000000
"NoServices"=dword:00000000
"NoSupportInfo"=dword:00000000