? نمایش پوشه های و فایل های پنهان - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
چگونه بدون استفاده از Folder option فایل های پنهان را نمایش دهیم؟
این ترفند زمانی به درد می خورد کخ folder option شما توسط یک ویروس غیر فعال یا پاک شده است.
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced
3-کلیدی به نام Hidden را پیدا کنید.
4-مقدارش را برابر 1 قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.