? چگونه از روی راست کلیک به برنامه دلخواه خود دسترسی داشته باشیم؟ - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
این کار می تواند برای اینکه برنامه ای که خیلی با آن سروکار داریم همیشه در دسترس باشد مفید باشد.
چگونه ردپای برنامه ها را پاک کنیم؟
همچنینی می توانی از این روش برای پاک کردن برنامه هایی که روی راست کلیک قرار دارند وشمل نمی خواهید ببینید کاربرد داشته باشد.
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell
3-زیر مجموعه ای به نام دلخواه خود ایجاد کنید.
4-در داخل زیر مجموعه یک زیر مجموعه دیگر به نام command درست کنید.
5-کلید default را پیدا کنید.
6-با دبل کلیک بر روی آن مقدارش را برابر با آدرس کامل برنامه مورد نظر قرار دهید برای مثال:
c:\program files\internet explorer\iexplore.exe
7-برای اجرای تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.
8-حال شما با راست کلیک روی یک فایل می توانید به برنامه دلخواه خود دسترسی پیدا کنید.