? برداشتن Properties از راست کلیک در My Computer - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explore
3-کلیدی از نوع REG_DWORD Value با نام NoPropertiesMyComputer بسازید..
4-مقدارش را برابر 1 قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.
6-برای برگشتن به حالت قبلی مقدار را 0 کنید یا کلید را حذف کنید