? پاک کردن نام کاربری username در پنجره Dial-up Networking - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
هنگامی که از طریق conection به اینترنت وصل می شوید نام کاربری شما در پنجره Dial-up Networking باقی می ماند که ممکن است مضراتی داشته باشد برای جلوگیری از این کار مسیر زیر را دنبال کنید.
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_Local_Machine\System\Currentcontealset\Services\Rasman\Parameters
3-کلیدی از نوع String Value با نام DisableSavePassword بسازید..
4-مقدارش را برابر 1 قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.