? برداشتن سطل آشغال از دسکتاپ Recycle Bin - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\explorer\Desktop\NameSpace
3-کلیدی با نام {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E} را حذف کنید.
4-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.