? چگونه پیشفرض روشن بودن کلید هایCapslock, Numlock, Scroll Lock را - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
چگونه کلید Capslockرا در شروع ویندوز روشن کنیم؟
چگونه کلید Numlockرا در شروع ویندوز روشن کنیم؟
چگونه کلید Scroll Lockرا در شروع ویندوز روشن کنیم؟
چگونه کلید Capslockرا در شروع ویندوز خاموش کنیم؟
چگونه کلید Numlockرا در شروع ویندوز خاموش کنیم؟
چگونه کلید Scroll Lockرا در شروع ویندوز خاموش کنیم؟
در هنگام بالا آمدن ویندوز بعضی از کلید های Capslock, Numlock, Scroll Lock روشن وبقیه خاموش هستند برای تغییر این پیش فرض مسیر زیر را دنبال کنید
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Keyboard
3-کلیدInitialKeyboardIndicators را پیدا کنید.
4-مقدارش را از جدول زیر در بیاورید و قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.
0 = All Keys off ) = 0 ) خاموش کردن همه کلیدها
1 = Caps Lock on ) = 1 ) روشن کردن کلید Caps Lock
2 = Num Lock on ) = 2 ) روشن کردن کلیدNum Lock
4 = Scroll Lock on ) = 4 ) روشن کردن کلیدScroll Lock
3 = Caps Lock and Num Lock on ) = 3 ) روشن کردن کلیدهایCaps Lock وNum Lock
5 = Caps Lock and Scroll Lock on )= 5 ) روشن کردن کلیدهایCaps Lock وScroll Lock
6 = Num Lock and Scroll Lock on )= 6 ) روشن کردن کلیدهایNum Lock وScroll Lock
7 = Caps Lock, Num Lock, and Scroll Lock on )= 7 )روشن کردن همه کلیدهایCaps LockوNum LockوScroll Lock