? افزودن متن دلخواه در کنار ساعت ویندوز - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1-رجیستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\International
3-کلیدی از نوع String Value با نام S1159 بسازید..
4-مقدارش را برابر با متن دلخواه قرار دهید.
5-دوباره کلیدی از نوع String Value با نام S2359 بسازید.
6-مقدارش را برابر متن دلخواه قرار دهید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید.