? تغییر نام Recycle Bin - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری
1ریجستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\MUICache
3-کلیدی به نام Recycle Bin را پیدا کنید.
4-با زدن کلید F3 روی آن نام مورد نظر خود را بگزارید.
5-برای اعمال تغییرات کامپیتر را دوباره بوت کنید.