? جلوگیری از اجرای اتوران در سی دی - آموزش ها و مقلات درهم برهم و بانک ترفندهای رجیستری

اگر می خواهید از اجرا شدن اتوران سی دی جلوگیری کنید یا اینکه توسط ویروسی اتوران شما قطع شده است می توانید از روش یر برای وصل و یا قطع اتوران سی دی استفاده کنید.

1-برنامه ریجستری را باز کنید.
2-به مسیر زیر بروید.
HKEY_USERS\.Default\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
3- کلیدی از نوعBinary Value بسازید و نامش را NoDriveTypeAutoRun بگزارید.
5-مقدارش را برابر با 00 00 00 10 قرار دهید
6-برای اعمال تغییرات کامپیوتر را دوباره بوت کنید .
6-برای برگشتن به حالت قبلی مقدار را 00 00 00 95 کنید تا  اتوران فعال شود.